AO_432

TECH BOYS AND GIRLS AO SETTEMBRE 2021 AUTOMAZIONE OGGI 432 94 Lucilla La Puma ai come in questo caso il nome della nostra rubrica diventa calzante. I ragazzi e le ragazze tecnologiche ŽŶŽ ŶĂ ĂĚ Ă Ŷ ĞĂŵ Ěŝ ŐŝŽ ĂŶŝ ŽĨĞ ŝŽŶŝ ĐŚĞ ĐŽůůĂďŽ ĂŶŽ ŝŶ ŝĞŵĞ ĚĂ Ă ŝĞ Ă Ě ĂůŝĂ Ğ ŵŝŐůŝŽ Ă Ğ ůĂ ŝ Ă Ěŝ ŽŶ ďĂŐůŝĂŵŽ ĂŶĚŽ ĂīĞ ŵŝĂŵŽ ĐŚĞ ůĂ ŝŶĞ ŐŝĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵ Ğ ĞŶ Ğ Ž Ă Ă ŝ ů Ă ŵŝŐůŝŽ ŝ Ğ ŝ ŝŶ Ĩ Ğ Ă ! ŝů ŽŐ Ğ Ž Ğ ůĂ ĐŝĞŶ Ă ŶĞ Ă Ğ ĞŶ ĂŶŽ ů Ă Ğ Ž ŝ ĂŶŐŝďŝůĞ "ŐŐŝ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ŝŶĐĞŶ Ğ Ğ ůĂ ŐĞ ŽŶĞ Ěŝ ŽďůĞŵŝ ĐŽŵ ůĞ ŝ ğ ů Ă ŽĐĐŝŽ Ěŝ Ŷ ĞĂŵ Ğ ů Ž ĚĞůůĞ ĞĐŶŽůŽŐŝĞ $Ğ ŝů Ă ĂŵĞŶ Ž ĚĞůů ĂĐĂůĂ ŝĂ Ğ ŽĨĂŐĞĂ ůĂ Ž ŝďŝůŝ ă Ěŝ ůĂ Ž Ă Ğ ŝŶ ĞĂŵ ŝŐŶŝĮĐĂ Ž Ğ Žī ŝ Ğ Ăů Ă ŝĞŶ Ğ Ŷ Ğ ĐŽ Ž ŝŶ Ő ĂĚŽ Ěŝ ŝŶ Ğ ĐĞ Ă Ğ ŝ ŝŶ Žŵŝ Őŝă ĚĂůůĞ ĨĂ ŝ ŝŶŝ ŝĂůŝ ĚĞůůĂ ŵĂůĂ Ă ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ Ž Ğ ĞŐ ŝ Ğ Ŷ ŝ Ğ ĚŝĂŐŶŽ ĐŽ Ž ŐĂŶŝĐŽ ĞĸĐŝĞŶ Ğ Ğ ĂŶĚĂ Ěŝ Ă Ž ĞŶ Ă Ğ Ěŝ Ğ Ěŝ Ğŵ Ž ů Ă ĂŵĞŶ Ž ŝĞŶĞ Ž Ž Ž ůůĂ ďĂ Ğ Ěŝ Đ ŝ Ğ ŝ ŽŐŐĞ ŝ ĞĚ ğ ĐŽŶĚŽ Ž ĐŽŶ ůĞ ŵŝŐůŝŽ ŝ ĞĐŶŽůŽŐŝĞ ŽŐŐŝ Ă Ěŝ Ž ŝ ŝŽŶĞ (ŶĐŚĞ ů ŝŶ Ğ ĞŶ Ž ĐŚŝ ŐŝĐŽ ğ Ŷ ŐŝŽĐŽ Ěŝ ĂĚ Ă (ů Ă ŽůŽ Ž Ğ Ă Ž ŝŽ ŽŶŽ Ğ ĞŶ ŝĂ ŝů ĐŚŝ ŐŽ ŝĂ ů ĞŶĚŽ ĐŽ ŝ Ă Ğ ůĂ Ž ŝďŝůŝ ă Ěŝ )ĐĂůŝď Ă Ğ ů ŝŶ Ğ ĞŶ Ž ĐŚŝ ŐŝĐŽ Ž Ž Ő ŝĚĂ ĞŶĚŽ - ĐŽ ŝĐĂ Ăů Ă ŝŽŶĞ ŵĂŶŽŵĞ ŝĐĂ Ğ Ő Ă ŝĞ Ăůů Ă ŝůŝŽ ĚĞůůĂ ĐŚŝ ŐŝĂ ŵŝŶŝŶ Ă ŝ Ă ŽďŽ ĐĂ ğ Ŷ ĂůŽ Ğ ĂŐŐŝ Ŷ Ž ĐŚĞ Ă ŵĞŶ Ă ŝŶ ŵŽĚŽ ŝŐŶŝĮĐĂ Ž ůĂ ŝĐ Ğ Ă Ğ ů ĞĸĐĂĐŝĂ ĚĞůůĂ ŽĐĞĚ Ă *+ ŝŶ Ğ ĞŶ Ž ĐŚŝ ŐŝĐŽ ŵŝŶŝŶ Ă ŝ Ž ůĂ Ă Ž ĐŽ ŝĐŽ Ž ŽďŽ ĐŽ, ĐŽŵŵĞŶ Ă (ŶĚ ĞĂ -Ă - ŶŽŶŝ . " /Śŝ ŐŝĂ " ĞĚĂůĞ 0 1Ă ŝĂ ĚĞů /Ă ŵŝŶĞ Ă 2Ž Ğ Ğ Ž * ŝŵĂŶĞ ůĂ ŵĞ ŽĚŝĐĂ ŝ ĞĸĐĂĐĞ Ğ ŝ ŝŶ Ő ĂĚŽ Ěŝ ĚĂ Ğ ŝ ů Ă Ě Ă ŝ +Ă Ğŵ Ğ ŝ ă ĚĞůů ŝŶ Ğ ĞŶ Ž ğ Ŷ ĨĂ Ž Ğ ĚĞ Ğ ŵŝŶĂŶ Ğ ĐŚĞ ŚŽ Ă Ž ůĂ Ž ŝďŝůŝ ă Ěŝ ĐŽŶĚŝ ŝĚĞ Ğ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ŝ ĐŽůůĞŐŚŝ Ă Ŷŝ ĞŶ ŝ Ě ĂŶ Ğ ůĂ ŵŝĂ Ğ Ğ ŝĞŶ Ă Ğ Ž ůĂ /ůĞ ĞůĂŶĚ /ůŝŶŝĐ ŝŶ .0( Ŷ ĐĞŶ Ž Ěŝ ŝĨĞ ŝŵĞŶ Ž Ğ Ěŝ Ăů Ž ůŝ ĞůůŽ .Ŷ ŝŶ Ğ ĞŶ Ž Ğ ĞŐ ŝ Ž ĐŽ Ğ ĂŵĞŶ Ğ ŝŶ Ŷ ĐĞŶ Ž ĂĚĞŐ Ă Ž ğ ĨŽŶĚĂŵĞŶ ĂůĞ ŵĂ Žŝ ğ ŝŵ Ž ĂŶ Ğ ĐŚĞ ŝ Ă ŝĞŶ ĞŶŐĂŶŽ ĞŐ ŝ ŶĞů Ğŵ Ž Ğ Ž Ğ ŝĐŽŶŽ ĐĞ Ğ Ğ Ă Ă Ğ Ğ ĞŶ Ăůŝ ĞĐŝĚŝ Ğ ĚĞŝ ŝŶ Žŵŝ 3Ăů Žů Ă ŝŶĨĂ ĂůĐ Ŷŝ Ă ŝĞŶ ŶĞĐĞ ŝ ĂŶŽ Ěŝ ů Ğ ŝŽ ŝ ŽĐĞĚ Ğ ĚŽ Ž ů ŝŶ Ğ ĞŶ Ž ŵĂ Ğ Ž ŽůŽ ŵĞĚŝĂŶ Ğ ŵĞ Ž - ĚŝĐŚĞ ĞŶĚŽ ĐŽ ŝĐŚĞ, *+Ă ĐŚŝ ŐŝĂ ŽďŽ ĐĂ, ĂīĞ ŵĂ 1Ă ŝŽ (ŶŶĞĐĐŚŝĂ ŝĐŽ Ěŝ Ğ Ž Ğ ."/ /Śŝ ŐŝĂ ŐĞŶĞ ĂůĞ Ğ ŽŶĐŽůŽŐŝĐĂ 4 (Ž Ŷ 0ĂŶ $ŝŽ Ěŝ 5ĞŶĞ ĞŶ Ž * ž Žī ŝ Ğ ĂŶ ĂŐŐŝ ŝŐŶŝĮĐĂ ŝ ŶĞůů ŝŶ Ğ ĞŶ Ž Ěŝ ŵŝŽ ŽŵŝĂ Ğ ŽĨĂŐĞĂ Ő Ă ŝĞ ĂůůĂ Ăůŝ ă ĚĞůůĂ ŝ ŝŽŶĞ ĂďŝůĞ Ğ ŵĂŐŶŝĮĐĂ Ă Ğ Ăŝ 6 Ő ĂĚŝ Ěŝ ůŝďĞ ă ĚĞŐůŝ ŵĞŶ ŐĞ ĚĂů ŽŌ8Ă Ğ ĚĞůůĂ ŵĂĐĐŚŝŶĂ ĐŚĞ Ğ ŵĞ ŽŶŽ Ăůů Ž Ğ Ă Ž Ğ Ěŝ ĐŽŵ ŝĞ Ğ ŐĞ ĮŶŝ ĐŽŶ ĞĐŝ ŝŽŶĞ Ă Žů Ă 3 Ž Đŝž ĐŽŶ ĞŶ Ğ Ěŝ Ğ ĞŐ ŝ Ğ ŶĂ Ğ ŝŽŶĞ ĂĐĐ Ă Ă ŶĂ ĂĚ ŶĂ Ž Ž ŝ ŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Įď Ğ ĚĞůůŽ ĮŶ Ğ Ğ ŵ ĐŽůĂ Ğ ŶŽů Ğ ů - ůŝ Ž ĚĞůůĂ ŽďŽ ĐĂ Ğ ŝ Ă Ă ŝŽŶŝ ĞĐĐĞ ŝ Ğ ůů Ğ ŽĨĂŐŽ ĐŚĞ Ž ŽŶŽ ĐŽŶ ŝď ŝ Ğ Ă ŵŝĐ ŽůĂĐĞ Ă ŝŽŶŝ ŝŶ ŽůŽŶ Ă ŝĞ ĚĞůůĂ ŵ ĐŽ Ă ĐŚĞ ŝĞŶĞ Ğŵ Ğ ĐŽŶ ŽůůĂ Ă ĐŽŶ ů Ğ ĞĐ ŝŽŶĞ Ěŝ ŶĂ ĞŶĚŽ ĐŽ ŝĂ ŝŶ ĂŽ Ğ Ă Ž ŝĂ, * ů Ă ĂŵĞŶ Ž Ğ Ă Ğ ĐŽ ĚĞůů ĂĐĂůĂ ŝĂ ŝŶĨĂ , ŝĞŐĂ ĐŽŶ ĐŚŝĂ Ğ Ă + ĐŝĂ 9(ůďĂ Ğ ŽŶ ĂďŝůĞ ĚĞůů Ăŵď ůĂ Ž ŝŽ Ěŝ ďŝ ĚŝŐĞ ŝ ĚĞů 0ĂŶ :ŝŽ ĂŶŶŝ ;2ŽŵĂ< *ŶŽŶ ŚĂ ŝŶ ĞŶ Ž Đ Ă Ž ŵĂ ğ ůĞ ŽůŽ Ğ ŝĚ Ğ ŝ ŝŶ Žŵŝ Ğ ŵŝŐůŝŽ Ă Ğ ůĂ Ăůŝ ă ĚĞůůĂ ŝ Ă +Ğ ůŝŶĞĞ Ő ŝĚĂ ŝŶ Ğ ŶĂ ŝŽ - ŶĂůŝ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ĐŽŵĞ ŵŽĚĂůŝ ă Ğ Ă Ğ ĐŚĞ ĞĸĐĂĐŝ ůĞ ĞŐ ĞŶ Ž ŝŽŶŝ= ůĂ ĚŝůĂ Ă ŝŽŶĞ ŶĞ ŵĂ ĐĂ ĞŶĚŽ ĐŽ ŝĐĂ ůĂ ŵŝŽ ŽŵŝĂ ĞĐ >ĞůůĞ Ğ ůĂ ŵŝŽ ŽŵŝĂ ĞŶĚŽ ĐŽ ŝĐĂ Ğ Ž ĂůĞ ĐŽŶ ĞŶĚŽ ĐŽ ŝŽ ŇĞ ŝďŝůĞ +Ă Ğ Ă ŝĂ ŵĞĚŝĐĂ ĐŽŶ ĐĂůĐŝŽĂŶ ĂŐŽŶŝ Ğ Ŷŝ ŽĚĞ ŝ Ă ŚĂ ĐĂ Ă ĞĸĐĂĐŝĂ Ğ ĚĞ Ğ Ğ Ğ Ğ ŝŶĚŝĐĂ Ă ŽůŽ Ğ ď Ğ Ğ Ğ ŝŽĚŽ ĐŽŵĞ Žů ŝŽŶĞ ŽŶ Ğ ŝŶ Ă Ğ Ă Ěŝ Ă ĂŵĞŶ ŝ ĞĸĐĂĐŝ Ğ Ě Ă ŝ (ŶĐŚĞ ů ŝŶĮů Ă ŝŽŶĞ Ěŝ Ž ŝŶĂ ďŽ ůŝŶŝĐĂ ŚĂ ĞĸĐĂĐŝĂ ĐĂ Ă Ěŝ ď Ğ Ğ Ě Ă Ă Ğ ĚĞ Ğ Ğ Ğ Ğ ůŝŵŝ Ă Ă Ăŝ Ă ŝĞŶ ĂŶ ŝĂŶŝ Ğ ŝŶ ĐĂ Ğ ĐŽŶĚŝ ŝŽŶŝ ŐĞŶĞ Ăůŝ Ğ Đ ŝ ŶŽŶ ŽŶŽ Ž ŝďŝůŝ ŝ Ă ĂŵĞŶ ŝ ĞĸĐĂĐŝ ŵĂ Ă ŵĂŐŐŝŽ Ğ ĐŽŵ ůĞ ŝ ă ĐŽŵĞ ůĂ ĚŝůĂ Ă ŝŽŶĞ ĞŶĚŽ ĐŽ ŝĐĂ Ž ůĂ ĐŚŝ ŐŝĂ, *(ů 0ĂŶ :ŝŽ ĂŶŶŝ Ěŝ ŝŐŽ ĐŽŶ Ž ŐŽŐůŝŽ ŶŽ ĚĞŝ ŽĐŚŝ ĐĞŶ ŝ Ěŝ /Śŝ ŐŝĂ :ĞŶĞ ĂůĞ 2ŽďŽ ĐĂ ŝŶ ĂůŝĂ, ŽŶŽ ůĞ Ă ŽůĞ Ěŝ : Ă ŝĂŶŽ $Ğ ŶĂ Ă *+Ă ŽďŽ ĐĂ ğ Ŷ ĂůŽ Ğ ĂŐŐŝ Ŷ Ž : Ă ŝĞ ĂůůĞ ĞĐŶŽůŽŐŝĞ ŝ ĐŝĂŵŽ Ă ĞŶĞ Ğ ŝŶ Ž ĞĚĂůĞ ŝů Ă ŝĞŶ Ğ Ğ Ŷ Ğ ŝŽĚŽ ŵŽů Ž ď Ğ Ğ @ Ğ Ž ĐŽŶ ĞŶ Ğ ŶĂ Ă ŝĚĂ ŝ Ğ Ă ĚĞůůĞ Ž ŝĞ Ă ŝ ă Ğ Ž Ă Ž ĚĞůůĂ Ž ŝďŝůŝ ă Ěŝ ĂůŝŵĞŶ Ă ŝ : Ă ŝĞ ĂůůĂ ĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ Žŝ Ž ŝĂŵŽ ŵĂŶĚĂ Ğ Ğ Ž Ă ĐĂ Ă ŝ ŶŽ ŝ Ă ŝĞŶ ĚŽ Ž ů ŝŶ Ğ ĞŶ Ž Ğ ŵŽŶŝ Ž Ă Ğ ŝ Ă ĂŵĞ ŝ ŶĞůůĂ ŝŵĂ Ğ ŵĂŶĂ ĚŽ Ž ŝů ŝĐŽ Ğ Ž / ğ ďŝ ŽŐŶŽ Ěŝ ĐŽŶŽ ĐĞ Ğ ŝů ŽďůĞŵĂ Ğ Ăī ŽŶ Ă ůŽ ĐŽ Ğ ĂŵĞŶ Ğ Ŷ Ğ Ž Ğ ŝŽĚŽ Ěŝ ĂŶĚĞŵŝĂ ğ ĞŵĞ Ă ĐŽŶ ĐŚŝĂ Ğ Ă ůĂ ŶĞĐĞ ŝ ă Ěŝ Žī ŝ Ğ Ăŝ Ă ŝĞŶ ŝĨĞ ŝŵĞŶ ĐĞ Ěŝ Ăůŝ ă ĐŚĞ ĐŽŶ ĞŶ ĂŶŽ Ěŝ Ğ ŝ Ă Ğ ů ŶŐŚĞ Ğ ĞŐ ŝŶĂ ŝŽŶŝ ŝŶ ĐĞ ĐĂ Ěŝ ŶĂ Žů ŝŽŶĞ :Ăď ŝĞůĞ 1 ŶĞŐĂ Ž ĞŶŝŽ ĐŽŶ ů ĂŶ ĚĞůů " ĞĚĂůĞ 0ĂŶ /ĂŵŝůůŽ Ěŝ 3 Ğ ŝ Ž Đŝ ŝĞŐĂ ŝŶ ĐŽŶĐů ŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ŝů 8ĞďŝŶĂ ŝ ŽůŐĞ ŶĞů ĐŽŶ Ğ Ž Ěŝ :ĞŶĞ Ăů 0 ŐĞ A . ĚĂ Ğ Ŷ ĐĂŶĂůĞ ŶĂ Ž Ž ŝŽ ŶĞů Ğ ŝŽĚŽ /Ž ŝĚ Ğ ĚĂ Ğ Ăŝ ĐŚŝ ŐŚŝ ůĂ Ž ŝďŝůŝ ă Ěŝ Ŷ ĐŽŶ Ŷ Ž ĂŐŐŝŽ ŶĂŵĞŶ Ž Ğ ĐŽŶĨ ŽŶ Ž ůŝ ĂŶĚŽ ůĞ ĞŶŽ ŵŝ Ž ĞŶ ŝĂůŝ ă ĚĞůůĂ Ğ Ğ Ŷ Ğ Ă ŽĐĐĂ ŝŽŶĞ ŶĂ ĨĂĐ ů A Ěŝ Ğ Ğ ĨŽĐĂůŝ Ă ůĂ ĞŵĂ ĐĂ ĚĞůů ĂĐĂůĂ ŝĂ ĂŶĐŚĞ Ă Ă Ğ Ž ů ĂŶĂůŝ ŝ Ěŝ Ŷ ŝŶ Ğ ĞŶ Ž ĐŚŝ ŐŝĐŽ Ğ ŝ ĐŽŶĨ ŽŶ Ă ĐŽŶ ŶĂ Ă Ă ůĂ ĞĂ Ěŝ ĐŽ ŝ ĐŽůůĞŐĂ ŽŶ ůŝŶĞ Đ ŝ ğ ĚĂ Ă Ž ŝďŝůŝ ă Ěŝ ŝŶ Ğ - ůŽ ŝ Ğ ( Ğ Ž ŝŵŽ Ğ ĞŶ Ž ŝ Ğ Ă Ž Ăŝ ŵĞĚŝĐŝ ĞŐ ŝ ă Ŷ ŝŶĐŽŶ Ž Ğŵ Ğ ŽŶůŝŶĞ Ă ĨĂĐ ů A Ğ Ă ŝĞŶ ŝŶ Đ ŝ ĚĂ ŽĐĞ Ă ĚŽŵĂŶĚĞ Ğ ĚĞů ĐŝĚĂ ŝŽŶŝ, 9Ă Ğ Ž Ŷ ĞĂŵ Ăŝ ŵĂ ŝŵŝ ůŝ Ğůůŝ ĐŚĞ Ĩ Ă Ă ŝĞŶŽ ůĞ ŝ Ž Ğ ĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ Ă ŽŵĂ ĐŚĞ Ă Ěŝ Ž ŝ ŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĐŽŶ Ŷ ŽĐĐŚŝŽ Ğŵ Ğ Ă ĞŶ Ž Ă ŝĂ Ăůů ŵĂŶŝ ă Ğ Ăůů Ğŵ Ă Ă ĐŽŶ ŝů Ă ŝĞŶ Ğ “M Un team tutto italiano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg4NjYz